Fundacja
Sprawozdania
Sprawozdania
Bilans Aktywa

Bilans Pasywa

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

Informacja dodatkowa

Rachunek wyników

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji na Rzecz Reintegracji Społecznej i Zawodowej MONAR za 2014 rok