Ośrodek Edukacyjny
Ośrodek Edukacyjny „Fundacji na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej MONAR”
Ośrodek Edukacyjny jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli (REGON: 147198749, numer ewidencyjny: 122833). Celem placówki jest doskonalenie zawodowe oraz profesjonalny rozwój osób pozostających w bezpośrednim kontakcie z dziećmi i młodzieżą – nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów oraz innych pracowników szkół i placówek oświatowych.
Ośrodek Edukacyjny zajmuje się głównie doskonaleniem kompetencji kadry w zakresie:
Specjaliści Ośrodka Edukacyjnego zajmują się opracowywaniem i wdrażaniem programów zapobiegania zagrożeniom społecznym w placówkach oświatowych oraz w środowiskach lokalnych. Do zadań Ośrodka należy także prowadzenie kampanii edukacyjnych, organizowanie zespołów diagnostyczno-profilaktycznych w placówkach oświatowych, doskonalenie kompetencji realizatorów programów edukacyjno-wychowawczych w zakresie readaptacji społecznej oraz profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży. Ośrodek zajmuje się również prowadzeniem badań diagnostycznych, monitoringiem, superwizją i ewaluacją.