Fundacja
O Fundacji
Celem Fundacji na Rzecz Reintegracji Społecznej i Zawodowej MONAR jest tworzenie warunków do reintegracji społecznej i zawodowej osób wykluczonych społecznie, poprzez specjalistyczne formy wsparcia, ekonomię solidarną, edukację oraz inicjowanie i organizowanie przedsiębiorczości społecznej.
Fundacja realizuje swoje cele prowadząc nieodpłatną i odpłatną działalności pożytku publicznego w zakresie:
Organami Fundacji na Rzecz Reintegracji Społecznej i Zawodowej MONAR są: